วิธีการสั่งซื้อ


ขั้นตอนการสั่งซื้อมีดังนี้

1. ส่งรูปแบบ ขนาด ตัวอย่างงาน สถานที่ติดตั้ง ฯลฯ หรือแจ้งความต้องการต่างๆ มาประเมินราคาได้ ตามช่องทางต่อไปนี้

   - LINE ID : @wesignlab

   - E-mail : wesignlab@gmail.com 

   - Tel : 0947064830 / 0954014848 / 0618698484

2. หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว จะรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล คำนวณราคางาน แล้วส่งใบเสนอราคากลับไปให้คุณลูกค้า

3. เมื่อคุณลูกค้าตกลงสั่งซื้อกับเรา กรุณาโอนเงินมัดจำ ซึ่งมีเงื่อนไขการชำระดังนี้ 

   - ยอดสินค้าตํ่ากว่า 5,000 บาท ชำระเงินเต็มจำนวน

   - ยอดสินค้ามากกว่า 5,000 บาท ชำระมัดจำ 50% จากนั้นส่งหลักฐานการชำระเงินและเอกสารอนุมัติสั่งซื้อมาตามช่องทางติดต่อสั่งซื้อ

4. ทางบริษัทฯจะเริ่มดำเนินการผลิตสินค้าของท่านทันที ที่ได้ตรวจสอบยอดชำระแล้ว

ช่องทางการชำระเงิน Click!

 

Visitors: 93,623